نکات آموزشی !!!!!!
انتشار مطلب :1 سال پیش
نکات آموزشی !!!!!!
انتشار مطلب :1 سال پیش

بیشترین علت خرابی گرمکن مربوط به رله گرمکن است

وقتی گرمکن شیشه عقب را روشن میکنیم 10 دقیقه رله گرمکن اتصال را بر قرار میکند و بعد از 10 دقیقه اتصال باید قطع شود 
در صورت قطع نکردن رله  3 اتفاق میوفتد 

1- فیش اتصال گرمکن از جا کنده میشود
2-مدارهای گرمکن میسوزد
3- شیشه عقب شکسته میشود 

در هر صورت بهتر از عملکرد رله گرمکن خودرو مطمئن شوید تا خسارت به خودرو وارد نشود

علت چرب بودن قسمت پایین شیشه جلو چیست؟

تو این سال چند اخیر خیلی پیش اومده خیلی از مشتریان از چرب بودن شیشه جلو شکایت داشتن 
علت چرب بودن شیشه جلو از نشتی رادیاتور بخاری باعث شده 

تبخیر ضد یخ باعث چرب شدن شیشه جلو میشود

قبل از شروع فصل بارندگی سانروف خودرو را سرویس کنید؟

منظور از سرویس سانروف تمیز کردن خروجی سانروف است
سانروف را باز کنید در قسمت جلوی سانروف سوراخ های تخلیه آب است 
مقداری آب بریزید اگ تخلیه نشد با یک سیخ داخل شیلنگها رو تمیز کنید تا راه آب باز شود 

مسدود بودن شیلنگهای تخلیه باعث میشود آب در مخزن سانروف جمع شود و به داخل اتومبیل سر ریز شود

در مواقع تعویض تیغه برف پاک کن میله برف پاک کن رو حالت ایستاده قرار ندهید در صورت آزاد شدن فنر شیشه شکسته میشود 

206